Koduj dla Polski

Partnerzy

Koordynacja ogólnopolska

Fundacja ePaństwo

Misją Fundacji ePaństwo jest wspieranie praw obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej, wolności słowa, wolnej kultury i swobody komunikacji. Fundacja tworzy narzędzia wolnej kultury, informacji publicznej i mediów obywatelskich. W oparciu o te narzędzia buduje obywatelskie zaangażowanie i rozwija kompetencje informacyjne obywateli, tym samym trwale wzmacniając procesy demokratyczne.

Program Koduj dla Polski został zainicjowany w 2013 roku, aby rozwinąć i wspierać społeczność osób, które podzielają powyższe wartości i same tworzą narzędzia o społecznej wartości.

Organizatorzy spotkań

Fundacja ePaństwo

Misją Fundacji ePaństwo jest wspieranie praw obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej, wolności słowa, wolnej kultury i swobody komunikacji. Fundacja tworzy narzędzia wolnej kultury, informacji publicznej i mediów obywatelskich. W oparciu o te narzędzia buduje obywatelskie zaangażowanie i rozwija kompetencje informacyjne obywateli, tym samym trwale wzmacniając procesy demokratyczne.

Program Koduj dla Polski został zainicjowany w 2013 roku, aby rozwinąć i wspierać społeczność osób, które podzielają powyższe wartości i same tworzą narzędzia o społecznej wartości.

Partnerzy z zagranicy

Code for All

Należymy do sieci organizacji wykorzystujących technologie w społecznych celach. Wymieniamy się wiedzą i wdrażamy nawzajem sprawdzone projekty. Zobacz projekty realizowane na całym świecie i zaangażuj się w realizację konkretnych zadań.

Code for Europe

What is Code for Europe?

Code for Europe strives to solve local civic challenges, by enabling agile temporary teams of developers to create solutions that are easily reusable in other European cities. Our cities need to become smarter and the public sector needs to make use of innovation to stay ahead and create sustainable solutions to civic challenges.
By partnering technology experts with city halls we hope to create a code for Europe; using technology and open data to make our cities more efficient and sustainable.

What is our aim?

We are on a quest to help European cities become smart. We promote the release of
open data and the sharing of existing code in participating cities. By placing developers at the heart of city halls we enable cities and authorities to become more skilled in technological, user-driven innovation and bring new approaches to how to tackle civic problems.

Who is involved?

  • Code for Europe is overseen by a taskforce, made up of key representatives from the different partner organisations, they are in charge of coordinating the Code for Europe activities.
  • The partner organisations themselves offer ongoing support to fellow hosts.
  • Cities and authorities identify civic challenges, host fellows and provide access to relevant data and experts
  • Finally the fellows create interoperable solutions and become an agent of change for cities and authorities.

Goszczą nas

TechSoup Polska

TechSoup Polska wspiera organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, aktywistów oraz aktywistki w korzystaniu z nowych technologii.

Dzięki partnerstwom z firmami technologicznymi umożliwiamy organizacjom i instytucjom dostęp do oprogramowania i sprzętu komputerowego. Uczymy jak z nich korzystać. Wspólnie z organizacjami, aktywistami i specjalistami IT budujemy aplikacje społeczne i dbamy o ich rozwój. Działamy w Polsce, a wypróbowane metody i rozwiązania dzięki międzynarodowej sieci TechSoup przenosimy do innych krajów.

Hackerspace Silesia

Hackerspace  to społeczność kreatywnych ludzi z różnych obszarów zainteresowań, związanych z technologiami, którzy spotykają się w miejscu, gdzie mogą tworzyć, integrować się oraz realizować zwariowane projekty. Hackerspace Silesia tworzą ludzie z całego województwa śląskiego i nie tylko. Organizujemy wydarzenia, warsztaty, prelekcje, współdziałamy i współtworzymy.

Współtworzą projekty

Miasto jest Nasze

Działamy na rzecz poprawy kompetencji obywatelskich, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Popularyzujemy ideę partycypacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich i referendów lokalnych.  Prowadzimy szeroką działalność monitorującą i kontrolną. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawach ważnych dla warszawiaków szczególnie w kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Budujemy poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju i modernizacji miasta szczególnie w zakresie ładu przestrzennego, środowiska, infrastruktury oraz ekonomii. Wspieramy działalność rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. Promujemy dobre praktyki w zakresie rozpowszechniania transportu publicznego i tworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym. Informujemy i przeciwdziałamy niekorzystnym procesom towarzyszącym rozwojowi Warszawy takim jak: niekontrolowane rozlewanie się miasta na przedmieścia, zabudowa terenów zielonych, wzrost zanieczyszczenia powietrza, czy degradacja i zanik przestrzeni publicznych.

Szybko okazało się, że osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy jest znacznie więcej. Poziom świadomości i aktywności obywatelskiej Warszawiaków rośnie z każdym miesiącem.

Jako mieszkańcy Warszawy chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

Chcemy miasta, w którym radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i potrzebom obywateli, a nie swoim partykularnym interesom czy zachciankom wielkich partii politycznych.

Chcemy kompetentnego, odpowiedzialnego i uczciwego samorządu, który działa dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Chcemy zmiany, dlatego obecnie koncentrujemy się nie tylko na konstruktywnej krytyce władz miasta, lecz przede wszystkim na tworzeniu wobec nich sensownej alternatywy.

Biblioteka Gdańska PAN

Biblioteka Gdańska istnieje od 1596 roku, dzięki darowiźnie włoskiego humanisty – Jana Bernarda Bonifacia, markiza Orii. W 1955 roku Biblioteka została włączona w struktury Polskiej Akademii Nauk.
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska gromadzi i udostępnia publikacje z zakresu nauk humanistycznych oraz prace związane z dziejami Gdańska i Pomorza.
Zbiory obejmują obecnie ok. 800 tysięcy woluminów, z czego 160 tysięcy stanowią zbiory specjalne (rękopisy, stare druki (XV-XVIII w.), mapy, grafiki i ekslibrisy, fotografie, numizmaty). Przechowuje się tu także 220 tysięcy książek i czasopism z XIX i pierwszej połowy XX wieku.
W nowym gmachu, przy ul. Wałowej 24, gromadzone i udostępniane są publikacje wydane po II wojnie światowej. Co roku przybywa średnio 5000 nowych książek, a prenumerata gazet i czasopism obejmuje ponad 300 tytułów rocznie, w tym około 60 zagranicznych.

Instytut Kultury Miejskiej

Inspirujemy. Wspieramy. Tworzymy.

Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie.

Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia.

Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.

Klub Jagielloński

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie

Stowarzyszenie Demagog

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa i nauki. Działamy również na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

TechSoup Polska

TechSoup Polska wspiera organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, aktywistów oraz aktywistki w korzystaniu z nowych technologii.

Dzięki partnerstwom z firmami technologicznymi umożliwiamy organizacjom i instytucjom dostęp do oprogramowania i sprzętu komputerowego. Uczymy jak z nich korzystać. Wspólnie z organizacjami, aktywistami i specjalistami IT budujemy aplikacje społeczne i dbamy o ich rozwój. Działamy w Polsce, a wypróbowane metody i rozwiązania dzięki międzynarodowej sieci TechSoup przenosimy do innych krajów.

Zobacz także

Uczniowie Mistrzom

Projekt Uczniowie Mistrzom powstał na ogłoszony przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków konkurs: Popularyzacja Warszawskich Pracowni Artystycznych. W ramach jego zostanie zrealizowana strona internetowa w formie interaktywnej mapy, na której znajdą się materiały audio, video, fotograficzne i teksty dotyczące wybranych pracowni (głównie historycznych). Materiały te wykonają studenci warszawskich uczelni artystycznych. Na jaki problem ma odpowiadać proponowane […]

Zgłoś wyzwanie do rozwiązania! Zgłoś wyzwanie do rozwiązania!