Przejrzystość WZ-tek

Nazwa organizacji / instytucji / firmy / bezpośrednio powiązanej ze zgłaszanym pomysłem.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Twoja funkcja /stanowisko w organizacji / instytucji.

członek zwyczajny stowarzyszenia/ekspert

Na jakim etapie jest Twój pomysł?

to dopiero wstępna koncepcja, jeszcze w początkowej fazie

Krótki opis projektu/pomysłu.

Projekt ma polegać na uzyskiwaniu za pomocą dostępu do informacji publicznej danych dotyczących postępowań w sprawie wydania warunków zabudowy (WZ), a także wydanych już decyzji o warunkach zabudowy i publikowanie ich z zachowaniem anonimizacji danych dotyczących wnioskodawców na ogólnodostępnej stronie. Pokazane powinno być przede wszystkim miejsce, dla którego ma być lub już jest wydana WZ-tka, a także w miarę możliwości informacje o kształcie zabudowy opisanym we wniosku lub decyzji. Ponieważ wnioski o WZ oraz decyzje o WZ pojawiają się na bieżąco, więc narzędzie musi zakładać aktualizację co pewien okres czasu.

Jaka jest Twoja rola w projekcie?

Autor pomysłu

Kogo już masz w zespole?

Nie mam nikogo

Na jaki problem ma odpowiadać proponowane rozwiązanie, co ma pomóc rozwiązać lub wspierać?

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji zawartych we wnioskach o wydanie WZ oraz w samych decyzjach o WZ dla mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych. Jawność informacji zawartych w decyzjach o warunkach zabudowy jest bardzo ważna, ponieważ to na ich podstawie można budować nowe budynki w mieście. Ujawnienie nie tylko samej decyzji, ale także informacji, że toczy się postępowanie, którego ma ona być efektem jest istotne, ponieważ wtedy organizacje pozarządowe i wybrani mieszkańcy (jest to uregulowane odrębnymi przepisami) mogą wnioskować o zostanie stroną w takim postępowaniu, a dzięki temu mogą mieć wpływ na zapisy tej decyzji, na podstawie których powstanie potem nowa zabudowa.

Do kogo skierowana jest aplikacja/rozwiązanie IT?

Rozwiązanie ma być skierowane do mieszkańców miasta w różnym wieku i o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Priorytetem jest grupa, która nie ma umiejętności eksperckich pozwalających swobodnie poruszać się w procesach planowania przestrzeni miejskiej, zwłaszcza tych, które nie podlegają konsultacjom społecznym (WZ-tki nie są konsultowane, informacje o nich dostają tylko bezpośredni sąsiedzi działki, na którą został złożony wniosek). Drugą grupą docelową są organizacje pozarządowe, przede wszystkim o bardziej lokalnym charakterze, które mogą nie mieć zasobów ludzkich bądź kompetencyjnych, które pozwalałyby na bieżące monitorowanie postępowań o WZ oraz wydanych decyzji o WZ.

Czy istnieją podobne rozwiązania? Jeśli tak, to dlaczego są niewystarczające? Czym może się wyróżniać Twoja usługa/aplikacja?

Tak, w serwisie mapowym m. st. Warszawy jest zakładka, która pokazuje miejsca, dla których wydano decyzję o WZ. Można sprawdzić adres oraz datę wydania decyzji. Serwis nie zawiera jednak linku do samej treści decyzji, z którą można się zapoznać dopiero po złożeniu w urzędzie wniosku o informację publiczną dotyczącą treści decyzji. Tymczasem w tym samym serwisie mapowym w zakładce dotyczącej zieleni jest możliwość sprawdzenia dla jakich drzew wnioskowano o wycinkę oraz czy wydano decyzję na to zezwalającą. Zarówno wniosek jak i decyzja jest dostępna online. http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa W serwisie mapowym nie są pokazane miejsca, dla których dopiero złożono wniosek o wydanie WZ. Jedynym sposobem dotarcia do informacji o tym czy dla jakiś działek ktoś wnioskował o wydanie WZ (żeby złożyć taki wniosek nie trzeba być właścicielem działki) jest złożenie w urzędzie wniosku o informację publiczną dotyczącą złożonych wniosków o WZ. To komplikuje dostęp do takich informacji i utrudnia możliwość udziału jako strona w postępowaniu o wydanie decyzji o WZ. Aplikacja miałaby zautomatyzować publikowanie informacji pozyskanych przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze w drodze dostępu do informacji publicznej i uzupełnić w ten sposób system informacji dostępnych za pomocą serwisu mapowego m. st. Warszawy.

Kogo pośrednio dotyczy aplikacja?

Aplikacja pośrednio dotyczy urzędników, którzy będą musieli przygotować materiały, o których udostępnienie wystąpi Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, a także strony wnioskujące o wydanie warunków zabudowy, czyli przede wszystkim deweloperów. Najbardziej zainteresowane promowaniem aplikacji mogą być organizacje pozarządowe zajmujące się przestrzenią miejską w skali całego miasta jak i lokalnie, których celami działania jest poprawa zarządzania przestrzenią miasta i wprowadzanie ładu przestrzennego, a także które mogą wspierać lokalne, niezrzeszone grupy mieszkańców w walce o możliwość współdecydowania o swoim otoczeniu.

Jaki masz pomysł na aplikację, w jaki sposób chcesz rozwiązać opisany przed chwilą problem?

Aplikacja mogłaby przypominać w działaniu serwis mapowy m. st. Warszawy uzupełniony o funkcjonalności, których w nim brakuje. Można jeszcze dołączyć funkcję polegającą na możliwości zaznaczenia pewnego obszaru, bądź wpisania adresu. Na podstawie tych danych aplikacja tworzyłaby listę wniosków o WZ lub decyzji o WZ dotyczących danego obszaru bądź adresu (listę różnych decyzji, bo na jedną działkę można ich wydać kilka).

 

Strona projektu zaktualizowana: 20 marca 2020
Dedykowany: Dla mieszkańców i mieszkanek, Dla organizacji, Dla miast, Dla watchdogów
Status projektu: Chcemy wystartować
Rozwijany lokalnie: Warszawa