Przejrzystość WZ-tek

Nazwa organizacji / instytucji / firmy / bezpośrednio powiązanej ze zgłaszanym pomysłem.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Twoja funkcja /stanowisko w organizacji / instytucji.

członek zwyczajny stowarzyszenia/ekspert

Na jakim etapie jest Twój pomysł?

to dopiero wstępna koncepcja, jeszcze w początkowej fazie

Krótki opis projektu/pomysłu.

Projekt ma polegać na uzyskiwaniu za pomocą dostępu do informacji publicznej danych dotyczących postępowań w sprawie wydania warunków zabudowy (WZ), a także wydanych już decyzji o warunkach zabudowy i publikowanie ich z zachowaniem anonimizacji danych dotyczących wnioskodawców na ogólnodostępnej stronie. Pokazane powinno być przede wszystkim miejsce, dla którego ma być lub już jest wydana WZ-tka, a także w miarę możliwości informacje o kształcie zabudowy opisanym we wniosku lub decyzji. Ponieważ wnioski o WZ oraz decyzje o WZ pojawiają się na bieżąco, więc narzędzie musi zakładać aktualizację co pewien okres czasu.

Jaka jest Twoja rola w projekcie?

Autor pomysłu

Kogo już masz w zespole?

Nie mam nikogo

Na jaki problem ma odpowiadać proponowane rozwiązanie, co ma pomóc rozwiązać lub wspierać?

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji zawartych we wnioskach o wydanie WZ oraz w samych decyzjach o WZ dla mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych. Jawność informacji zawartych w decyzjach o warunkach zabudowy jest bardzo ważna, ponieważ to na ich podstawie można budować nowe budynki w mieście. Ujawnienie nie tylko samej decyzji, ale także informacji, że toczy się postępowanie, którego ma ona być efektem jest istotne, ponieważ wtedy organizacje pozarządowe i wybrani mieszkańcy (jest to uregulowane odrębnymi przepisami) mogą wnioskować o zostanie stroną w takim postępowaniu, a dzięki temu mogą mieć wpływ na zapisy tej decyzji, na podstawie których powstanie potem nowa zabudowa.

Do kogo skierowana jest aplikacja/rozwiązanie IT?

Rozwiązanie ma być skierowane do mieszkańców miasta w różnym wieku i o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Priorytetem jest grupa, która nie ma umiejętności eksperckich pozwalających swobodnie poruszać się w procesach planowania przestrzeni miejskiej, zwłaszcza tych, które nie podlegają konsultacjom społecznym (WZ-tki nie są konsultowane, informacje o nich dostają tylko bezpośredni sąsiedzi działki, na którą został złożony wniosek). Drugą grupą docelową są organizacje pozarządowe, przede wszystkim o bardziej lokalnym charakterze, które mogą nie mieć zasobów ludzkich bądź kompetencyjnych, które pozwalałyby na bieżące monitorowanie postępowań o WZ oraz wydanych decyzji o WZ.

Czy istnieją podobne rozwiązania? Jeśli tak, to dlaczego są niewystarczające? Czym może się wyróżniać Twoja usługa/aplikacja?

Tak, w serwisie mapowym m. st. Warszawy jest zakładka, która pokazuje miejsca, dla których wydano decyzję o WZ. Można sprawdzić adres oraz datę wydania decyzji. Serwis nie zawiera jednak linku do samej treści decyzji, z którą można się zapoznać dopiero po złożeniu w urzędzie wniosku o informację publiczną dotyczącą treści decyzji. Tymczasem w tym samym serwisie mapowym w zakładce dotyczącej zieleni jest możliwość sprawdzenia dla jakich drzew wnioskowano o wycinkę oraz czy wydano decyzję na to zezwalającą. Zarówno wniosek jak i decyzja jest dostępna online. http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa W serwisie mapowym nie są pokazane miejsca, dla których dopiero złożono wniosek o wydanie WZ. Jedynym sposobem dotarcia do informacji o tym czy dla jakiś działek ktoś wnioskował o wydanie WZ (żeby złożyć taki wniosek nie trzeba być właścicielem działki) jest złożenie w urzędzie wniosku o informację publiczną dotyczącą złożonych wniosków o WZ. To komplikuje dostęp do takich informacji i utrudnia możliwość udziału jako strona w postępowaniu o wydanie decyzji o WZ. Aplikacja miałaby zautomatyzować publikowanie informacji pozyskanych przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze w drodze dostępu do informacji publicznej i uzupełnić w ten sposób system informacji dostępnych za pomocą serwisu mapowego m. st. Warszawy.

Kogo pośrednio dotyczy aplikacja?

Aplikacja pośrednio dotyczy urzędników, którzy będą musieli przygotować materiały, o których udostępnienie wystąpi Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, a także strony wnioskujące o wydanie warunków zabudowy, czyli przede wszystkim deweloperów. Najbardziej zainteresowane promowaniem aplikacji mogą być organizacje pozarządowe zajmujące się przestrzenią miejską w skali całego miasta jak i lokalnie, których celami działania jest poprawa zarządzania przestrzenią miasta i wprowadzanie ładu przestrzennego, a także które mogą wspierać lokalne, niezrzeszone grupy mieszkańców w walce o możliwość współdecydowania o swoim otoczeniu.

Jaki masz pomysł na aplikację, w jaki sposób chcesz rozwiązać opisany przed chwilą problem?

Aplikacja mogłaby przypominać w działaniu serwis mapowy m. st. Warszawy uzupełniony o funkcjonalności, których w nim brakuje. Można jeszcze dołączyć funkcję polegającą na możliwości zaznaczenia pewnego obszaru, bądź wpisania adresu. Na podstawie tych danych aplikacja tworzyłaby listę wniosków o WZ lub decyzji o WZ dotyczących danego obszaru bądź adresu (listę różnych decyzji, bo na jedną działkę można ich wydać kilka).

Zapisz się na newsletter Koduj dla Polski

Podanie adresu email oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach newslettera od Fundacji ePaństwo. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 25/37, 00-511 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera, w tym poprzez profilowanie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 25/37, 00-511 Warszawa. W razie wyrażenia stosownej zgody Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera. Pokaż więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych »

Please wait...

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera.

Strona projektu zaktualizowana: 21 lipca 2020
Dedykowany: Dla mieszkańców i mieszkanek, Dla organizacji, Dla miast, Dla watchdogów
Status projektu: Chcemy wystartować
Rozwijany lokalnie: Warszawa