Polityka prywatności

 1. DEFINICJE
  1. Administrator – Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500
   Mysiadło, KRS: 0000359730.
  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
   fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
   lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego
   jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
   bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
   fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
   tożsamość osoby fizycznej.
  3. Polityka – niniejsza polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
   r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Administratora na
   serwerach internetowych pod adresami: https://mojepanstwo.pl; https://kodujdlapolski.pl;
   https://epf.org.pl i https://pdfcee.pl.
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych
   przez Administratora w Serwisie, w szczególności każda osoba fizyczna odwiedzająca
   Serwis.
 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie
   – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania,
   minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.
  2. Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
   nieprzetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  3. Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Administratora jest ograniczony do tego, co
   niezbędne dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w
   Serwisie.
 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  1. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
   1. Administrator w ramach każdej wizyty Usługobiorcy w ramach Serwisu, pobiera dane
    techniczne urządzenia końcowego Użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło
    wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.
   2. Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celach:
    1. związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie
     udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych
     w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
     przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
    2. analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną
     przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający
     na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich
     preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
    3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
     prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
     RODO) polegający na ochronie praw Administratora;
  2. REJESTRACJA KONTA NA PORTALU MOJEPANSTWO.PL
   1. Dla potrzeb rejestracji konta na portalu mojepanstwo.pl Użytkownik jest proszony przez
    Administratora o podanie adresu e-mail bądź identyfikatora w serwisie Facebook.
   2. Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:
    1. obsługi konta oraz świadczenia usług dostępnych w serwisie
     mojepanstwo.pl na zasadach opisanych w regulaminie serwisu – podstawą prawną
     jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b
     RODO);
    2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
     roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych
     jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający
     na ochronie praw Administratora;
  3. NEWSLETTER
   1. Dla potrzeb otrzymywania newslettera Użytkownik jest proszony przez Administratora o
    podanie adresu e-mail.
   2. Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:
    1. realizowania zamówionej usługi przesyłania newslettera – podstawą
     prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. kierowania treści marketingowych w formie newslettera, z wykorzystaniem
     profilowania (patrz pkt 3.3.2. poniżej) – podstawą prawną jest
     prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym
     interesem Fundacji jest kierowanie treści marketingowych w formie newslettera, w
     związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.
    3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
     prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
     RODO) polegający na ochronie praw Administratora;
   3. Profilowanie wskazane w pkt 3.3.1.2. powyżej, polega na automatycznej analizie czynności
    podejmowanych przez Użytkownika w związku z otrzymanym newsletterem (np. otwieranie
    newslettera lub poszczególnych linków zawartych w jego treści) oraz
    odpowiednim reagowaniem na te czynności np. poprzez wysłanie przypomnienia.
  4. APLIKACJA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
   1. Administrator w ramach aplikacji Krajowy Rejestr Sądowy prezentuje dane osobowe pobrane ze
    źródeł publicznie dostępnych tj. Krajowego Rejestru Sądowego i
    Monitora Sądowego oraz Gospodarczego. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez
    Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Krajowym
    Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w szczególności
    stanowią je: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, informacje o funkcjach pełnionych
    przez osobę w podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli występuje:
    ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji;
   2. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu:
    1. ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla
     wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, z wykorzystaniem
     profilowania (patrz pkt 3.5.2.2.) – podstawą prawną jest prawnie
     uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem
     Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych
     przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego.
    2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
     prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
     RODO) polegający na ochronie praw Administratora;
    3. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3.4.2.1., polega na automatycznej analizie
     numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których
     dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności
     wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla
     ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób,
     występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  5. APLIKACJA PISMA
   1. Na potrzeby skorzystania z aplikacji Pisma Użytkownik może podać swoje dane
    osobowe.
   2. Administrator przetwarza wówczas dane osobowe w celu:
    1. realizowania usługi tworzenia i wysyłania pism za pośrednictwem serwisu
     mojepanstwo.pl. – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy
     (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed
     roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
     interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu
     Fundacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  6. APLIKACJE ZAWIERAJĄCE DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH, INNYCH NIŻ
   WSKAZANYCH W PKT 3.4.1 POLITYKI

   1. Na potrzeby niektórych aplikacji dostępnych w portalu mojepanstwo.pl Administrator
    pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych takich jak strony
    internetowe:

    1. Sejmu RP, Senatu RP – aplikacja Sejmometr; Wyjazdy Posłów, Wydatki Posłów;
    2. Urzędu Zamówień Publicznych – aplikacja Zamówienia
     Publiczne;
    3. Biuletynów Informacji Publicznej – aplikacja Kto tu rządzi;
   2. Kategorie ww. danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z
    kategoriami danych osobowych ujawnionych na ww. stronach internetowych.
   3. Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu:
    1. ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla
     wspierania jawności życia publicznego – podstawą prawną jest
     prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym
     interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych
     prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności życia publicznego.
    2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
     prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
     RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
  7. PLIKI COOKIES
   1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
    przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają
    zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
    przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   2. Administrator przy każdej wizycie Użytkownika w ramach Serwisu próbuje zapisać
    pliki cookies. Zapisane pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu:

    1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz jej
     optymalizacji;
    2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
     nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   3. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu
    cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia
    pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.
   4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości
    korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
  8. DOKONYWANIE DAROWIZN
   1. Administrator na stronach serwisu udostępnia numer konta, na który Użytkownik
    może przekazać darowiznę.
   2. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Administratora podane przez Użytkownika dane
    osobowe są przetwarzane w celu:

    1. wykonania umowy darowizny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
     przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na
     podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
     przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego –  podstawą
     prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
     na Fundacji  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed
     roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
     interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw
     Administratora.
  9. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
   1. W związku z posiadaniem przez Administratora kont na portalach społecznościowych
    typu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, Meetup, Administrator przetwarza
    dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają konta Administratora na ww.
    portalach.
   2. Ww. dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia konta Administratora na
    portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
    przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    polegający na budowaniu marki Administratora za pośrednictwem portali społecznościowych.
  10. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
   1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania
    ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
    prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia
    skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
   1. Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
    (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO Administrator
    przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
    odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

    1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
     w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji
     Europejskiej;
    2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
    3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy
     organ nadzorczy;
    4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami
     uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym
     decyzją Komisji Europejskiej.
  12. DANE KONTAKTOWE
   1. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl.
  13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
   1. Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego polityka
    będzie aktualizowana.